Governance, toezicht en verantwoording

Als woningcorporatie geven wij invulling aan een belangrijke maatschappelijke taak. Deze taak voeren wij uit vanuit een grote lokale betrokkenheid. Om te waarborgen dat we dit op de juiste wijze doen, vindt er toezicht plaats, worden onze prestaties getoetst en leggen we op verschillende manieren verantwoording af.

Governancestructuur
De Woonmensen is een stichting. Onze governancestructuur is ingericht volgens het twee-lagen bestuursmodel. We werken met een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder. Het organogram (pdf) toont de structuur van onze organisatie.

Bestuur
Vincent van Oordt is de directeur-bestuurder van de Woonmensen. 


Vincent van Oordt

De directeur-bestuurder is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie, het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. De bevoegdheden van de directeur-bestuurder staan beschreven in het bestuursreglement. 

Toezicht
De Raad van Commissarissen oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De uitwerking van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in het reglement Raad van Commissarissen.

Verantwoording
Goed ondernemingsbestuur (corporate governance) vinden wij van groot belang. De governancestructuur is ingericht op basis van de Governancecode Woningcorporaties (pdf). Deze code omvat criteria voor goed bestuur en toezicht, voorbeeldgedrag, transparantie, maatschappelijke verbondenheid en goede risicobeheersing bij woningcorporaties. De Woonmensen is lid van Aedes, de branchevereniging voor woningcorporaties.

Governancedocumenten
Bekijk hier de volgende governancedocumenten (pdf):

Navigatie

Vertalen / Translate