Melding woonfraude

Deel uw zorgen

Samen met de andere woningcorporaties krijgt de Woonmensen helaas nog regelmatig te maken met Woonfraude. Denk bijvoorbeeld aan onderverhuur zonder toestemming, te veel mensen in de woning of hennepteelt. Heeft u het vermoeden van woonfraude? U kunt direct via de knop Volgende uw zorgen met ons delen.

Gerelateerde vragen

Waarom is woonfraude onacceptabel?

Algemeen

Wie in Nederland een (sociale) huurwoning wil, moet zich hiervoor inschrijven. Door middel van het woonruimteverdeelsysteem zijn er regels opgesteld, die ervoor zorgen dat de verdeling van woningen zo eerlijk mogelijk is. En iedereen moet dus op zijn beurt wachten. Elke keer dat een woning illegaal wordt onderverhuurd, komt de woning niet beschikbaar voor de mensen op de wachtlijst. De wachtlijst voor al die mensen die soms al jaren staan ingeschreven en netjes op hun beurt wachten, wordt hierdoor nog langer. Onrechtmatige bewoning staat dus een eerlijke woonruimteverdeling in de weg, omdat mensen illegaal 'voordringen' in de wachtrij.

Onrechtmatige bewoning heeft vaak ook een negatief effect op de leefbaarheid in trappenhuizen, buurten en wijken. Sommige illegale bewoners veroorzaken overlast en anderen houden zich juist afzijdig en stil. En wanneer het gaat om bijvoorbeeld hennepteelt of andere illegale praktijken, dan is er ook in veel gevallen sprake van overlast (bijvoorbeeld stank of wateroverlast) voor omwonenden. Soms is zelfs de veiligheid van omwonenden in het geding: door kortsluiting en oververhitting van een kwekerij kan er brand ontstaan.

Meer over dit onderwerp

Waarom moet ik woonfraude melden?

Algemeen

De Woonmensen draagt bij aan een eerlijke en rechtvaardige woonruimteverdeling. Wij zoeken woonfraude op en pakken frauderende huurders aan. Alleen met uw hulp kunnen wij woonfraude opsporen. Wij vragen u daarom om contact met ons op te nemen wanneer u het vermoeden van woonfraude heeft! Want u wilt toch ook, net als wij, een prettige en veilige woonomgeving?

Meer over dit onderwerp

Wat zijn voorbeelden van woonfraude?

Algemeen

Illegaal onderverhuren
Voor sommige mensen is het verleidelijk om hun huurwoning illegaal onder te verhuren. De huurder betaalt een lage huur aan de wooncorporatie en vraagt aan de onderhuurder een veel hoger bedrag. Of de huurder geeft een woning door aan familie of vrienden, bijvoorbeeld om te ontkomen aan de lange wachtlijsten voor een woning.

Hennepteelt
Ook laten mensen zich soms verleiden de huurwoning onder te verhuren om hennep in de woning te telen. In de praktijk blijkt dat woonfraudeurs vaak in meer dan één opzicht frauderen.

Meer over dit onderwerp

Hoe gaat de Woonmensen om met hennep?

Algemeen

We hanteren een zero-tolerance-beleid als het gaat om hennep. 

De huurder mag in de woning, aanhorigheden en gemeenschappelijke ruimten geen hennep (laten) kweken, drogen of knippen. In geen enkele hoeveelheid.

Ook andere strafbare activiteiten uit de Opiumwet zijn in de woning, aanhorigheden en gemeenschappelijke ruimten niet toegestaan.

Op overtreding staat een boete en beëindiging van de huurovereenkomst.

Meer over dit onderwerp