Ik wil de huur opzeggen van een overleden familielid. Hoe doe ik dat?

Gecondoleerd met uw verlies. U kunt het beste even contact met onze klantenservice opnemen.

Door het overlijden eindigt de huurovereenkomst van rechtswege aan het einde van de tweede maand na het overlijden van de huurder. Als erfgenaam heeft u verschillende mogelijkheden om de erfenis te aanvaarden, dan wel te verwerpen. Dit heeft ook invloed op de afhandeling van de huuropzegging. Hieronder leest u meer over deze mogelijkheden. Ook een notaris kan u hier meer over vertellen.

U aanvaart de erfenis:
U moet de woning ontruimen binnen de termijn van twee maanden na overlijden van de huurder. U heeft ook de bevoegdheid om de huurovereenkomst voor het einde van de eerste maand op te zeggen. U kunt de huurovereenkomst niet voortzetten. Daarnaast erft u alle overige rechten en plichten van de erflater op het moment van overlijden. Dat betekent onder meer dat u:

  • de huur tot aan de oplevering moet voldoen, inclusief eventuele huurachterstanden
  • gebreken aan de woning moet herstellen
  • de woning schoon, leeg en tijdig moet opleveren

U aanvaart de erfenis beneficiair:
U bent bevoegd beheershandelingen te verrichten en u kunt niet worden aangesproken op meer schulden dan dat er opbrengsten zijn. Om de erfenis beneficiair te aanvaarden moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank. Hier zijn kosten aan verbonden.

U verwerpt de erfenis:
Dit is raadzaam als er meer schulden dan baten in de boedel zitten. U moet dan bij de rechtbank een verklaring van verwerping van de erfenis indienen. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij verwerping zal de Woonmensen achtergebleven zaken uit de woning verwijderen en verkopen/vernietigen. Conform de algemene huurvoorwaarden behorende bij de huurovereenkomst, hebben wij geen bewaarplicht voor deze spullen.