Stichting
De Woonmensen is een stichting. Onze governancestructuur is ingericht volgens het twee-lagen bestuursmodel. We werken met een Raad van Commissarissen en een directeur-bestuurder.

Bestuur
Sven Turnhout is de directeur-bestuurder van de Woonmensen. Hij is verantwoordelijk voor de organisatiedoelstellingen, de strategie, het (meerjaren)beleid en de jaarlijks te behalen resultaten. De bevoegdheden van Sven staan beschreven in het bestuursreglement.

Toezicht
De Raad van Commissarissen (RvC) van de Woonmensen bestaat uit vijf leden:

  • mevrouw M.K. Groenberg (voorzitter)
  • mevrouw I.K.L. de Jong
  • de heer F. Sterk
  • de heer M.W.J. Derksen
  • de heer F. Roerdinkholder

De RvC oefent toezicht uit op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in het reglement Raad van Commissarissen. De leden van de RvC worden gekozen voor een periode van vier jaar en zijn één keer herkiesbaar. De maximale zittingstermijn is dus acht jaar.

Commissies
De RvC heeft twee commissies ingesteld: een Auditcommissie en een Selectie- en Remuneratiecommissie. Beide commissies hebben een eigen reglement. De commissies adviseren de RvC over onderwerpen die binnen hun taakgebied vallen en bereiden de besluitvorming van de RvC voor.